Dienos socialinės globos paslaugų skyrimas senyvo amžiaus, suaugusiems asmenims bei vaikams su sunkia negalia asmens namuose

   Kodas: PAS37859
Lietuvos paslaugų katalogas

Aprašymas

Visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu asmens namuose. Šią paslaugą gali gauti vaikai su negalia, suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis dėl protinio atsilikimo ar psichikos sutrikimų.

Paslaugos teikimo trukmė: 30 k. d.

Reikalingi dokumentai

• Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti;

• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

• neįgalumo lygio ar darbingumo lygio pažymą;

• išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada iš sveikatos priežiūros įstaigos, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze; • specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą;

• globos (rūpybos) paskyrimą patvirtinantį dokumentą (kai socialines paslaugas gaunantis asmuo yra neveiksnus);

• esant poreikiui kitus papildomus dokumentus.

Pastabos

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

1. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) kreipiasi į seniūniją, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą ir pateikia reikiamus dokumentus;

2. Asmuo (jo globėjas, rūpintojas) arba šeimai atstovaujantis suaugęs šeimos narys) pildo prašymą – paraišką ir duomenų teisingumą patvirtina savo parašu;

3. Prašymas su visais reikalingais dokumentais pateikiamas į savivaldybę, užregistruojamas;

4. Užregistruotas prašymas pateikiamas Socialinės paramos skyriaus atsakingam specialistui, organizuojamas Socialinių paslaugų skyrimo komisijos (toliau – komisija), sudarytos administracijos direktoriaus įsakymu, posėdis;

5. Komisija teikia rekomendacinio pobūdžio išvadą administracijos direktoriui ar jo įgaliotam atstovui, kuris priima sprendimą, patenkinti prašymą arba atmesti, arba informuoja paslaugos gavėją dėl prašymo papildymo;

6. Pradedama teikti paslauga ar suteikiama informacija kada ir kaip bus pradedama teikti paslauga, sprendimas išsiunčiamas asmeniui paštu arba prašyme nurodytu elektroniniu laišku.